صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

آموزش و پیاده سازی Problem with importing non english character to SQL by VBA excel 81212


I can import my non English characters from excel (Sheet3 that named "Goods") to SQL by VBA code but after that my characters changed to Question mark (?) and I lost them actually. how can I fix my VBA code. What I have tried: Private Sub CommandButton1_Click() Dim con As ADODB.Connection ...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←