صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

Http status code=ProtocolError ,error message=

TranslateApiException

Method: Translate()

Message: AppId is over the quota

message id=V2_Rest_Translate.DU01.0856.0515T1058.24477B


In this article, you will learn how to create a great user experience in any application.

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←